Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

Status prawny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie  jest jednostką organizacyjną Gminy Halinów działającą w formie jednostki budżetowej. Ośrodek wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej określone w ustawach, uchwałach Rady Miejskiej w Halinowie oraz zarządzeniach Burmistrza Halinowa.

 

Ośrodek działa na podstawie przepisów prawa, w szczególności:

- statutu MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W HALINOWIE nadanego uchwałą NR XXIV.196.2016 RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie: nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Halinowie

 
 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 575 ze zm.)


- ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 1870)

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 446)

- ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. 2009, nr 95, poz. 787 ze zm.)

 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 23)

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 1793)

- ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 645)

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2015, poz. 2164)

- ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity
Dz.U. 2016, poz. 546)

- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity Dz.U. 2015, poz.1390)

- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 575)

Informacje

Liczba wyświetleń: 743
Utworzono dnia: 23.01.2017

Historia publikacji

  • 31.01.2017 21:35, Administrator
    Edycja strony: Status prawny
  • 23.01.2017 21:54, Administrator
    Dodanie strony: Status prawny